Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Logo Kuratorium Oświaty w KrakowieElektroniczna skrzynka podawczaLogo programu Żółty Talerz

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp-rzed1.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Do tekstowych informacji umieszczanych na stronie nie dodano zapisów dźwiękowych lub w języku migowym dla osób niesłyszących.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Rogowska-Kuta, e-mail: sp-rzed1@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146792-170,797497779. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły mieści się pod adresem:  Wola Rzędzińska 435B, 33-150 Wola Rzędzińska.

Budynek szkoły jest dwupiętrowy, do szkoły prowadzą 3 wejścia po schodach. Wejścia do budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych - brak pochylni, platform, wind. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się na teren budynku szkoły korzystając z pomocy wyznaczonego pracownika szkoły, po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 14 6792 170 lub używając dzwonka.

Wewnątrz budynku szkoły (schody, korytarze, toalety) brak przystosowania do wózków inwalidzkich, brak wind, pochylni, podjazdów. Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do szkoły z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Od marca 2021 r. budynek szkoły będzie rozbudowywany. Powstanie też nowa hala sportowa. Po oddaniu do użytku nowych elementów budynku (plan listopad 2022 r.) zostanie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.